Drieňov #5 – Vzácne kúsky prírody v okolí Nitrice

12

Horský celok Drieňov, tento nenápadný výbežok Strážovských vrchov, obkresľujú a formujú dve rieky. Z juhovýchodu vrchy lemuje pomerne silná Nitra, zo severozápadu ich obteká tichá riečka Nitrica. Práve o Nitrici bude v tomto článku reč. Pretože tento, na prvý pohľad celkom všedný a obyčajný vodný tok, je v katastri obce Hradište vyznačený ako vzácna prírodná pamiatka.

Riečka Nitrica, známa tiež ako Belanka, pramení priamo v srdci Strážovských vrchov, pod hrebeňom medzi vrchmi Homôlka (907 m n. m.) a Vápeč (955 m n. m.). Od prameňa sa vyberá juhovýchodným, neskôr východným smerom. Prediera sa vápencovým podkladom a vytvára kaňon nazývaný Prielom Nitrice (prírodná rezervácia). Kúsok za obcou Valaská Belá, od ktorej je odvodená prezývka riečky, sa stáča na juh a vstupuje do Hornonitrianskej kotliny. Z východnej strany obteká Nitrické vrchy s dominantným Rokošom (1010 m n. m.). V obci Nitrianske Rudno napĺňa veľkú vodnú nádrž, ktorá vznikla prehradením Nitrice.

Vodná nádrž Nitrianske Rudno a Nitrické vrchy (foto: Radovan Števula)

Belanku však hrádza zdrží len na chvíľku, a potom ju vypúšťa k svahom Drieňova, kde sa riečka stáča na západ k Vestenickej bráne. Pri obci Hradište, v miestach, kde je tok vyhlásený za spomínanú prírodnú pamiatku, sa Nitrica opäť obráti na juh a v Partizánskom sa spojí so svojou staršou a silnejšou sestrou Nitrou.

Riečka Nitrica pri obci Hradište (foto: Radovan Števula)

Poloha prírodnej pamiatky Nitrica

Najvzácnejším úsekom riečky je spolu s prírodnou rezerváciou Prielom Nitrice nad Valaskou Belou práve prírodná pamiatka Nitrica pri obci Hradište. Územie prírodnej pamiatky bolo vytýčené na východnom okraji obce. Tiahne sa pozdĺžnym smerom zo severu na juh. Prístupné je z obcí Hradište, Dolné Vestenice a Skačany. Okrem koryta vodného toku zahŕňa aj časť západných svahov pohoria Drieňov, ktoré sa práve v týchto miestach k riečke prudko zvažujú.

Poloha prírodnej pamiatky Nitrica (mapový podklad: mapy.hiking.sk)

Predmet ochrany Nitrice

Územie s rozlohou 2,96 ha bolo za prírodnú pamiatku vyhlásené v roku 1986 a platí na ňom 5. stupeň ochrany. Predmetom ochrany sú zvyšky pôvodného toku riečky Nitrica so zachovaným brehovým porastom a lužným lesom v severnom výbežku Podunajskej nížiny. Daná lokalita je dôležitá z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Lužné lesy sú na hranici západného a stredného Slovenska, teda v miestach, kde leží mesto Partizánske, veľmi vzácnym javom. Prírodnú pamiatku Nitrica teda právom možno považovať za jedinečný kút prírody, ktorý ozdobuje pestrú krajinkársku mozaiku horského celku Drieňov.

Tabuľa označujúca prírodnú rezerváciu (foto: Radovan Števula)

Nitrica nepatrí k riekam, ktoré prekvapia svojou dravosťou a poskytnú vlny vhodné na splavovanie, ani k riekam s hlbinou, v ktorej by sa ukrývali dvojmetrové ryby. Nitrica je tichým a vzácnym kúskom prírody s priestorom na pokojnú prechádzku alebo zaslúžený víkendový oddych. Možno niekedy hľadáme a potrebujeme práve toto.

Prírodná pamiatka Nitrica (foto: Radovan Števula)

Prečítajte si aj ostatné články zo série Drieňov:

Zdroje:

  • Chránené územia (dostupné online: http://uzemia.enviroportal.sk/Maloplosky.aspx).