Drieňov #1 – Zabudnutý kút Strážovských vrchov

32

Akoby ho Strážovské vrchy ani nechceli. Akoby sa zaň hanbili. Drieňov leží na okraji. Malý, nenápadný, zabudnutý, odstrčený a davmi turistov nepovšimnutý. A pritom v sebe ukrýva jedinečné prírodné poklady. Nádherné zalesnené hrebene, lužné lesy, prekvapivé výhľady, tajomné jaskyne i vzácne lesostepi. Poďme mu spoločne dopriať trošku pozornosti. Zaslúži si ju.

V prvom článku zo série Drieňov nahliadneme spoločne s čitateľom na toto nenápadné pohorie zo všeobecného hľadiska. Vytýčime si polohu Drieňova a všimneme si jeho špecifické a jedinečné črty, ktoré ho odlišujú od iných pohorí. V ďalších článkoch série budeme venovať pozornosť zaujímavým turistickým lokalitám v pohorí Drieňov.

Čo prezradí o Drieňove mapa?

Pohorie Drieňov tvorí najjužnejší výbežok Strážovských vrchov. Z juhovýchodu ho ohraničuje rieka Nitra, ktorá pokojne pretína Hornonitriansku kotlinu. Zo severozápadu sa okolo Drieňova kľukatí riečka Nitrica. Od zvyšku Strážovských vrchov je Drieňov oddelený Vestenickou bránou (približne 10 km dlhá a 1 km široká zníženina, ktorou preteká rieka Nitrica). Na úpätí Drieňova ležia dve významné mestá Hornonitrianskej kotliny a viacero menších dediniek. Sú to Partizánske, Nováky, Nitrica, Dolné Vestenice, Hradište, Skačany, Veľké a Malé Kršteňany. Najvyšším bodom pohoria je Drieňový vrch dvíhajúci sa do výšky 616 m n. m. Ďalšími významnými vrcholmi sú Šúšov dol, Stráže, Veľký vrch, Terešný vrch a Svinia hora.

Pohorie Drieňov na mape (mapový podklad: mapy.cz, úprava: Radovan Števula)

Drieňov dýcha životom

Hory medzi Partizánskym a Novákmi sú pre svoju odľahlosť plné života. K ich najtypickejším obyvateľom patria srnce, jelene, diviaky, daniele, veverice a lesné vtáctvo. Výpočet zvierat je však dlhší a v Drieňove môžu turisti pozorovať aj zriedkavejšie zvery. K tým menej tradičným a vzácnejším zvieratám patria muflón lesný, roháč obyčajný, kunka žltobruchá (žaba) a ďateľ veľký.

Veverica obyčajná v lese nad obcou Skačany (foto: Radovan Števula)

Lesy Drieňova sú vo svojej podstate dubové, ale vo vyšších polohách rastie aj buk, javor a jedľa. Vzácnou formou lesných spoločenstiev sú lesostepi, ktoré sa vyskytujú v extrémne suchých a teplých lokalitách s vápencovým podložím. Základnými rastlinami lesostepných spoločenstiev sú dub plstnatý, dub cerový a drieň obyčajný, podľa ktorého je pomenované celé pohorie. Typickou črtou týchto drevín je nízky vzrast. V miestach, kde sa cez trávnatý porast na povrch prediera vápencový podklad, môžu rásť chránené byliny. Medzi najvzácnejšie byliny rastúce na lúčinách Drieňova patria jazýčkovec jadranský a poniklec veľkokvetý.

Výhľad z hrebeňa Drieňova (foto: Radovan Števula)

V Drieňove je možné nájsť aj ďalší unikátny druh lesa. Ide o lužný les, ktorý sa rozprestiera na malom území v okolí riečky Nitrica medzi obcami Dolné Vestenice a Skačany. Lužné lesy sa vyznačujú podmáčaným terénom, vysokou hladinou podzemnej vody a pravidelným záplavovým cyklom. Tento kedysi bežný druh lesa mizne s rastúcou regulovateľnosťou vodných tokov, a preto je dnes mimoriadne vzácny. Zvyšok pôvodného toku Nitrice so zachovaným lužným lesom patrí k najsevernejším miestam výskytu tohto druhu lesa na Slovensku.

Sieť turistických chodníkov

Pohorie Drieňov nepatrí medzi oblasti, ktoré by vyhľadávali davy turistov. Napriek uvedenej skutočnosti ponúka tento zaujímavý kút Strážovských vrchov pomerne hustú sieť značených turistických chodníkov. Modrá turistická značka vedie zo Skačian cez Varty do Dolných Vesteníc odkiaľ pokračuje ďalej do Strážovských vrchov. Pri chate Varty sa na modrú značku napája zelený turistický chodník, ktorý smeruje do Nitrice a Horných Vesteníc. Samostatný turistický okruh ponúkajú kúpele Chalmová. Najvyšším bodom okruhu vyznačeného modrou farbou je Sedlo pod Drieňovým. Drieňový vrch turisti určite neminú, ak si vyberú žltú značku, ktorá prepája Sedlo pod Drieňovým a Varty.

Pohorie Drieňov na turistickej mape (mapový podklad: mapy.hiking.sk)

Ochrana prírody

Pohorie Drieňov nie je súčasťou rozsiahleho územia Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Môžeme v ňom však nájsť menšie chránené územia. Sú to prírodná pamiatka Brložná diera, prírodná pamiatka Nitrica a prírodná rezervácia Veľký vrch. Časť pohoria bola vymedzená ako Územie európskeho významu z dôvodu ochrany vzácnych biotopov, čiže jedinečných prvkov životného prostredia. Medzi chránené biotopy patria už spomínané trávnaté a bylinné porasty, suchomilné porasty na vápencovom podloží, kunka žltobruchá (žaba), roháč obyčajný, jazýčkovec jadranský a poniklec veľkokvetý.

Prírodná rezervácia Veľký vrch (foto: Radovan Števula)

Zdroje:

Popis lokality – Územie európskeho významu Nitrické vrchy (dostupné online: http://www.sopsr.sk/natura/index1.phpp=4&sec=5&kod=SKUEV0883)