Zabudnuté kostolíky – Pred pár rokmi v Skačanoch objavili kostol, ktorý zanikol, pretože bol na kopci

16

„V tomto dekanáte sotva ktorý kostol je starší od tohto. Neznámy je staviteľ tohto kostola. Isté však je, že bol postavený v 13. storočí, lebo na oblúku v sakristii je tento nápis: Postavený bol v roku 1280…“ Tak sa píše o zaniknutom Kostole sv. Juraja v Skačanoch v kanonickej vizitácii z roku 1767, ktorej autorom bol vtedajší nitriansky biskup Ján Gustini. História vzniku tohto kostolíka je však o čosi záhadnejšia než ako to prezentuje spomenutá listina. Odhaľte jedno z tajomstiev Skačian spolu s nami v druhom článku zo série o Zabudnutých kostolíkoch.

Zachované zvyšky Kostola sv. Juraja sa nachádzajú na vyvýšenine na východnom okraji obce Skačany viac-menej uprostred poľa. Presne tak. Ešte pred pár rokmi by ste tu základy románskeho kostolíka hľadali len márne. Pred uskutočnením archeologického výskumu lokality v rokoch 2004 – 2006 by ste si na zatrávnenej ploche v blízkosti dreveného kríža spravili prestávku počas popoludňajšej nedeľnej prechádzky netušiac, že pod vami sa skrýva sedem storočí sakrálnej histórie. V lete by ste si vychutnávali krásu dozrievajúcich plodov ťažkej práce poľnohospodárov, na jeseň obdivovali farebnú scenériu okolitých Strážovských vrchov a kolorit miesta by dopĺňal traktor, pokojne orúci obďaleč.

Okolie bývalého Kostola sv. Juraja zahalené do jesenného šatu, Foto: Radovan Števula

Kostolík z 13. – 14. storočia

Ešte v polovici 20. storočia boli zvyšky kostolíka v teréne viditeľné. Videl ich napríklad aj František Fackenberg, jeden z „dvorných“ architektov Baťovian, ktorý tu uskutočnil a zaznamenal povrchový prieskum. Základy niekdajšieho kostola si v 80. rokoch všimol aj O. Krupica, ktorý skúmal kostolík v Krásne, no tomu v Skačanoch veľkú pozornosť nevenoval. Neskôr lokalita zarástla trávou a ukryla svoje poklady pred zrakmi návštevníkov. Našťastie pre nás je dnes miesto, na ktorom stál Kostol sv. Juraja, vďaka iniciatíve obce upravené a prezentované verejnosti.

Bývalý kostolík v Skačanoch stál pravdepodobne už koncom 13. storočia. Presné datovanie jeho výstavby nie je známe, vyššie uvedený údaj z kanonickej vizitácie odborníci nepovažujú za celkom hodnoverný. Už v prvej tretine 14. storočia však v Skačanoch existovala farnosť, takže tu logicky musel stáť aj príslušný kostol. Obec bola v ére stredoveku významným centrom jedného z panstiev, ktoré patrili nitrianskemu biskupstvu. Prislúchalo k nej viacero menších obcí a v polovici 16. storočia mala 30 port (väčších usadlostí, ktoré platili dane a obývalo ich zvyčajne viac ľudí). Neskôr ju opevnili a rozvíjala sa ako zemepanské mestečko.

Najstaršia – románska – časť kostola, Foto: Mária Pátková

Netradične postavený

Prvá podoba skačianskeho kostola bola románska. Pozostával z jednej lode a apsidy podkovovitého tvaru. Neskôr, no stále v románskom období, loď predĺžili západným smerom a pristavili aj emporu (chórus). Pristavenie empory, ako aj množstvo ďalších stavebných úprav v neskorších obdobiach, svedčí o význame miestneho kostolíka nielen v stredoveku.

Z obdobia gotiky pochádza prístavba sakristie, ktorá bola riešená pomerne netradične. Pripojili ju totiž k severnej stene lode kostola. Bežnejšie bolo pristavenie sakristie k presbytériu. Sakristia mala tvar obdĺžnika a plnila aj funkciu bočnej kaplnky. Kostol bol počas ďalších úprav naďalej rozširovaný smerom na juh, čím sa znásobovala plocha jeho interiéru. Pre porovnanie, v čase románskej podoby kostola mala jeho loď vnútorné rozmery cca 7×4 m, po vyššie spomenutých úpravách to už bolo 11×8 m.

Netradičné umiestnenie gotickej sakristie – zboku kostola, Foto: Mária Pátková

Novšie, neskororenesančné úpravy zahŕňali zmeny v interiéri (nová dlážka, jednotná pre všetky prízemné časti stavby) a opätovnú prestavbu svätyne, ktorá tentoraz dostala polygonálny tvar. Ku kostolu bola zo západnej strany pristavaná hranolová veža tvoriaca hlavný vstup do chrámu.

Poslednou úpravou bola prístavba predsiene zo západnej strany kostola. Predsieň bola baroková a podľa dostupných údajov dokončená v roku 1732. Táto úprava stavby ukončila jej pôdorysný vývoj, pričom v tomto čase tak objekt dosahoval celkovú dĺžku úctyhodných 30 metrov.

Znázornenie renesančnej prístavby kostola vysadenými krovinami, Foto: Mária Pátková

Zrušili ho, pretože bol príliš do kopca

Zisťujeme teda, že pôvodný Kostol sv. Juraja v Skačanoch bol významným miestom podobne, ako ním bola aj celá obec. Prečo teda zanikol? Navyše v čase svojho najväčšieho rozmachu? Dôvod jeho zániku spomína J. Gustini vo svojej vizitácii, no je pomerne chúlostivý. K úpadku kostola viedla, zjednodušene povedané, lenivosť miestneho farára a veriacich. Spomenutý dokument totiž uvádza, že kvôli problematickému prístupu do kostola (návršie) a kvôli pohodliu farára a veriacich, sa omše v druhej polovici 18. storočia slúžili v Kaplnke sv. Barbory situovanej na okraji obce.

Kaplnka však logicky nemohla kapacitne stačiť, v roku 1767 mali Skačany 849 obyvateľov, čo bolo na danú dobu veľa ľudí. Situácia si teda vynútila výstavbu nového priestrannejšieho kostola v centre obce. Ten bol dokončený v roku 1803 a môžeme hádať odkiaľ pochádzala väčšina stavebného materiálu. Nepotrebujete ani tri pokusy, je to presne tak ako tipujete. Nevyužívaný starý kostol na kopčeku nad obcou rozobrali, čím navždy zanikol.

Infotabuľa znázorňujúca pôdorysný vývoj kostolíka – potrebovala by zrekonštruovať, Foto: Mária Pátková

Dnes však môžete lokalitu kostolíka bez problémov navštíviť. Auto (alebo akýkoľvek iný dopravný prostriedok) odparkujete pri cintoríne a odtiaľ je to už len niekoľko minút do mierneho kopčeka po pravej strane. Obec sa o miesto stará, základy kostolíka sú udržiavané a jednotlivé stavebné etapy vyznačené v teréne netradičným spôsobom – vysadenými krovinami. V blízkosti objektu sa nachádza informačná tabuľa so zakresleným pôdorysom chrámu, zúfalo však potrebuje rekonštrukciu. V centre obce sú ale rozmiestnené ďalšie infotabule, ktoré vám predstavia nielen starý Kostol sv. Juraja, ale aj ďalšie pamätihodnosti, ktoré sa tu nachádzajú.

Prečítajte si viac o zabudnutých kostolíkoch:

Infotabuľa o ďalších pamiatkach v obci Skačany, Foto: Mária Pátková

Zdroje:

BAXA, P. – BÓNA, M. – NIPČOVÁ, D., 2006. Predbežné výsledky výskumu zaniknutého kostola sv. Juraja v Skačanoch. In: Archaeologia historica. Roč. 31. č. 1. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. s. 323 – 332. Dostupné online: https://digilib.phil.muni.cz/xmlui/handle/11222.digilib/140676?locale-attribute=cs

https://apsida.sk/c/4686/skacany

Oficiálna stránka obce Skačany: https://www.skacany.sk/kostol-sv-juraja/ll/1/sm/41446/.html